Fokusområden

Orgel - foto Polina Ulianova

Konstartsutveckling

För att stimulera en utveckling behöver vi gemensamt arbeta med både innehållet, uttrycksmedlen och förhållandet till omvärlden. De digitala medierna och den tekniska utvecklingen blir allt viktigare för den nya musiken. Vi ser också ett ökat behov och utmaningar att integrera ny teknik med konstnärliga uttryck. Genom förbättrade villkor och arbetsmöjligheter för den enskilde konstnären kan vi komma långt. Men det krävs också gemensamma satsningar som att skapa resurser för resor och utbyten, främja klustermiljöer och kontaktskapande sammanhang. Konstartsutveckling handlar om att hålla flera perspektiv levande. Att lösa konkreta problem som rör det tekniska utförandet av musiken lika mycket som att till exempel etablera samverkan mellan relevanta utbildningar och det fria kulturlivet.

Internationalisering

Vi lever i en global kultur där det för konstnärligt verksamma utövare är alltmer viktigt att vidga sin verksamhet över nationsgränserna. I Västra Götaland finns en stor potential att bli en stark aktör på den internationella arenan. Men för att uppnå denna potential behövs samordning och strategier. Vi behöver belysa och stötta de projekt och aktörer som redan arbetar internationellt och att förmera existerande utbyten. Framförallt bör vi se till att aktörer i Västra Götaland ges möjlighet att delta i och initiera större internationella samarbetsprojekt. Målet är fler arbetstillfällen, utbyten och större verkningsgrad på satsade resurser.

Strukturer och resurser

För aktörerna på den nya musikens område finns ett stort behov av resurser i form av lokaler, utrustning, tjänster, finansiering mm. Utövarna har ofta svåra arbetsförhållanden i begränsade miljöer, vilket leder till att verksamheterna inte når sin fulla potential. Den tekniska utvecklingen går fort och nya idéer förutsätter ofta uppdaterad teknik för att förverkligas. Det finns också resurser som på grund av bristande samverkan är underutnyttjade. Det behövs väl fungerande strukturer och samverkan för att skapa och utveckla fysiska resurser och se till att dessa kommer till bästa nytta. Målet är att få också här förbättrade arbetsförhållanden för utövarna och att upprätta fungerande kedjor från idé till färdig produktion.

Publikutveckling

Publikutveckling är ett samlingsnamn på förhållningssätt och metoder för målinriktat och långsiktigt arbete med att bredda antalet besökare eller deltagare. Det kan handla om att behålla och utvidga den befintliga publiken eller ett fokuserat arbete att nå helt nya grupper. En viktig del i detta arbete är att fördjupa kunskap och förståelse, att skapa ingångar till konsten och kulturen för allt fler och att också därigenom ge redskap för eget skapande och att berika upplevelsen. Målet är att etablera ett centrum för publikutveckling, en konstartsövergripande resurs som samlar och sprider kunskap och kompetens inom området och stimulerar till projekt och arrangemang med publikfokus.

Tips och förslag

Har du en projektidé inom ramarna för något av våra fyra fokusområden?
Skicka ett mail till: info@rnm.nu

Comments are closed.

Scroll to top