Om RNM

Gitarr

Om RNM

RNM (Resurs Ny Musik) är en samlad resurs för musiker, tonsättare, arrangörer och ensembler verksamma inom musik- och ljudkonst i Västsverige. RNMs uppgift är att samla in era behov och önskemål, stödja och förmera projektidéer och därigenom stärka den samtida musikens ställning och öka dess relevans i samhället. Vi samlar in kompetens, kraft och kunskap och identifierar de områden där resurser eller insatser behövs.

Bakgrund

Vintern 2011 fick Kultur i Väst i uppdrag, från kultursekretariatet i Västra Götalandsregionen, att ansöka om utvecklingsbidrag till regional verksamhet från Kulturrådet för att se på förutsättningarna för ett regionalt Utvecklingscentrum för ny musik och att förankra detta arbete med GAS‐festivalen och Kalvfestivalen. Efter inledande möten mellan de tre parterna söktes och beviljades statliga utvecklingsmedel för en projektperiod om ett år innefattande tre faser: kartläggning, analys och rapport.

Arbetsgruppen bestod av Staffan Svensson från GAS‐festivalen, Malin Enberg från Producentbyrån, Max Käck från Kalvfestivalen, Nils Wiklander, projektledare, och Tove Eriksson, projektassistent från Kultur i Väst. Kartläggningen bestod av ett 50-tal möten, samtal, intervjuer med personer och aktörer i Sverige, Norge och Danmark. Arbetet inbegrep även att granska utvecklingssatsningar inom området, läsa rapporter, handlingsplaner, strategidokument, green papers och liknande. Arbetsgruppen deltog vid internationella konferenser och festivaler. Under projektperioden hade arbetsgruppen kontinuerliga arbetsmöten där man diskuterade definitioner, strukturer, organisation, finansiering, samt analyserade det konstant växande området med dess aktörer, resurser, möjligheter och behov.

I december 2012 presenterades rapporten ”Utvecklingscentrum för ny musik och ljudkonst – ett utvecklings- och stimulansprojekt för att stärka den samtida musiken i Västra Götaland”.

I juni 2013 beviljades ansökta medel ur Västra Götalandsregionens strategiska medel – Gynna nyskapande och i oktober beviljade Kulturrådet projektet utvecklingsbidrag regional musikverksamhet.

Arbetsmodell

Det står vem som helst fritt att komma med idéer, problemformuleringar och projektförslag som har till syfte att utveckla området. Arbetsgruppen avgör vilka möjliga projekt som kan vidareutvecklas och stödjas. Då kan en bikupa startas tillsammans med minst två parter där det finns en stark drivkraft och engagemang. Processen leds av minst en av medlemmarna i arbetsgruppen och alla som deltar i arbetet avlönas av RNM. Processen skall leda till en tydlig och realistisk projekt- och finansieringsplan där de deltagande intressenterna är drivande. I enstaka fall delfinansierar RNM utvecklingsprojekten, men i de flesta fall krävs extern finansiering.

Syfte & mål

RNM är en fristående resurs för ny musik och ljudkonst i Västra Götaland som ska stärka den samtida musikens ställning. Det är en organisation med en övergripande och stödjande roll med fokus på samverkan med andra aktörer. RNM ska initiera, stödja och samverka kring olika utvecklingsprojekt inom fyra fokusområden: konstartsutveckling, resurser och strukturer, publikutveckling och internationalisering. RNM ska samla kompetens och kunskap inom relevanta områden, identifiera viktiga åtgärder och stärka initiativ där musiklivets aktörer är drivande. Jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och internationalisering är horisontella perspektiv och ligger till grund för verksamheten.

Om Arbetsgruppen

Arbetsgruppen utgör RNM’s centrum och är både drivande och ansvarig samt rekryterar nya medlemmar. Varje år avgår en av medlemmarna och en ny väljs in (vid januari-mötet). Antalet medlemmar är minst fyra och max sex, jämnt fördelat kvinnor/män. Arbetsgruppen består av Lars Carlsson (tonsättare), Lisa Nordström (musiker och tonsättare), Lina Järnegard (tonsättare), Gun Lund (koreograf), Staffan Svensson (musiker) och Nils Wiklander (konsulent, Kultur i Väst). Av praktiska skäl utgörs arbetsgruppen till viss del av dem som var involverade i förarbetet.

För att komma i kontakt med arbetsgruppen, skicka ett mail till: info@rnm.nu

Comments are closed.

Scroll to top