RNM går i graven

on december 15 | in Nyheter, Slider on start page | by | with No Comments

Den 28 februari 2017 går RNM i graven. Den här texten handlar om vad RNM är och har varit under de här tre senaste åren. Den handlar om vad vi har gjort och vad vi har försökt att göra för och med aktörer verksamma inom ny musik i Västra Götalandsregionen. Men det är också en text om Koncernavdelningen kulturs helomvändning, från en öppen dialog med fältet till total tystnad. Men vi börjar från början.

RNMs historia finns ganska utförligt beskriven på hemsidan, så vi kör den förenklade versionen. 2011 får Kultur i Väst, på initiativ av kultursekretariatet i Västra Götalandsregionen (nuvarande Koncernavdelningen kultur), en uppmaning om att ansöka om utvecklingsbidrag till regional verksamhet från Kulturrådet med syfte att undersöka förutsättningarna för ett regionalt Utvecklingscentrum för ny musik. Det förordades också att arbetet skulle förankras med GAS-festivalen och Kalvfestivalen. Projektet beviljades statliga utvecklingsmedel för en projektperiod om ett år som handlade om kartläggning, analys och rapport. I december 2012 presenterades rapporten ”Utvecklingscentrum för ny musik och ljudkonst – ett utvecklings- och stimulansprojekt för att stärka den samtida musiken i Västra Götaland” och 2013 beviljades medel från Västra Götalandsregionen och Kulturrådet. Hösten 2013 ägnades åt att skapa en fungerande kommunikationsplattform och till att initiera och samverka kring att starta upp ett antal projekt.

Projekt och satsningar
Sedan starten 2013 har RNM varit med och initierat och stöttat ett stort antal projekt och satsningar inom den nya musiken. Att rada upp allt som har gjorts skulle bli lite i mesta laget, men några av alla de projekt och satsningar som har genomförts sedan starten är:

RNMs Portfolio är en digital katalog med ett antal verksamma musiker, ljudkonstnärer, grupper, ensembler och tonsättare från Västra Götalandsregionen som huserats på den egna hemsidan. Syftet med portfolion är att lyfta fram de här aktörerna i en internationell kontext. Portfolion har fungerat som en dörröppnare i diskussioner med internationella programläggare, curators och konstnärliga ledare för festivaler, mässor och scener, och blir på så sätt en lättöverskådlig ingång till några av den nya musikens nyckelaktörer i Västra Götalandsregionen. Portfolion togs ursprungligen fram i samarbete med Kultur i Väst.

24kvm är en satsning på den elektroakustiska musiken i Göteborg i form av en transdisciplinär studio, som även fungerar som scen med återkommande arrangemang och plats för residens. Projektet initierades av 3:e Våningen, Elektron och Ideofon och drivs idag av ett antal aktörer verksamma inom den elektroakustiska musiken i Göteborg. Här har RNM agerat samverkanspart, samt gått in med viss delfinansiering under framförallt uppstartsfasen. 24kvm har knoppats av från RNM.

RNM har arbetat fokuserat med publikutveckling sedan start. Ett nationellt centrum för publikutveckling har projekterats och förberetts. Kultur i Västs centrum för publikutveckling RePublik blev en spännande lösning på detta arbete. RNM genomförde i samarbete med Kultur i Väst även konferenserna Publikutveckling från A till Ö som ägde rum på Göteborgs Konstmuseum 2014 och Kultur för alla? som ägde rum på Auktionsverkets Kulturarena hösten 2015. De här konferenserna samlade aktörer från hela landet och medverkande från Skandinavien och England.

Resor- och pitchmöten har gett ljudkonstnärer från Västra Götaland en möjlighet att tillsammans med representanter från både RNM och Kultur i Väst besöka europeiska festivaler samt att där fått ta del av branschprogram och möta europeiska aktörer inom fältet. Resorna har fungerat både som rena inspirationsresor för de medföljande konstnärerna, men även vad gäller att knyta nya kontakter inför kommande konstnärliga samarbeten.

Scen- och resurspool handlar om att kartlägga och tillgängliggöra de resurser som finns i Göteborg vad gäller scener, instrumentförråd, produktionslokaler mm. Denna sammanställning är i dagsläget endast ett internt dokument som gjorts tillgängligt för ett antal arrangörer av ny musik i Göteborg. Eftersom det är ett levande dokument, som i grund och botten är början till en databas, är ambitionen att detta ska kunna tas vidare. Scen- och resurspool har även fungerat som en faktisk personell resurs i form av koordinatorn Ebba Westerberg som har arbetat med och för både arrangörer och musiker.

Projektet Arrangörer i samverkan samlar åtta stycken arrangörer av ny musik i Göteborg. Samarbetet har bland annat resulterat i foldern Ny Musik Göteborg som har kommit ut i två omgångar under 2016 samt projektet Göteborg Sounds där Atalante, Brötz, Entra, Geiger, Göteborg Art Sounds, Levande Musik och 3:e Våningen gemensamt fyllde Stora Teatern Göteborg med scenkonst och konserter av vitt skilda uttryck under Göteborg Art Sounds 2016.

Kontakt 49 har handlat om att på ett tydligare vis förankra RNMs arbete på ett regionalt plan genom att knyta till sig intresserade aktörer i alla regionens 49 kommuner. Syftet var att skapa kunskap om vilka behov som finns på det regionala planet, vilket skulle generera nya idéer till kommande satsningar. Tanken var att öppna upp för nya möjligheter inom områden som publikutveckling, marknadsföring, konsertutbyten, arbetstillfällen, arrangörsnätverk, konstartsutveckling, samarbeten mellan kommuner mm. Ett ytterligare syfte var att hitta fler spelställen/tillfällen för regionens ensembler och musiker för att därigenom främja möjligheten till turnéer.

RNM har även agerat rådgivande och stöttande i Klangbotten, ett projekt initierat av Elsbeth Berg från arrangörsföreningen Levande Musik, som förde samman Borås och Skövde Konstmuseer, Konstnärskollektivet Not Quite och Gerlesborgsskolan i ett samarbete kring konserter och installationer med ljudkonstnärerna Hanna Hartmann och Lene Grenager. Under åren har vi även haft en stadig och pågående dialog med MCV som nu även inkluderar både enskilda tonsättare och aktörer verksamma inom nutida/experimentell musik. Vi har också haft en kontinuerlig dialog med Kultur i Väst vad gäller internationella resor för konstnärer, och varit behjälpliga med kontakter och allmän input kring och från fältet.

RNM har handlat om att synliggöra den nya musiken och att driva frågor och opinionsbilda kring den nya musiken. Via hemsidan och övriga kommunikationskanaler har vi kunnat lyfta enskilda aktörer och projekt och låta aktörer från fältet själva komma till tals. Via vår eventkalender har vi kunna samla alla de fantastiska konserter, installationer, vernissager, samtal och övriga arrangemang som hela tiden sker inom den nya musiken. Visste ni att det bara under september genomfördes 39 arrangemang som på något sätt handlade om den nya musiken? Och då var det bara de konserter och arrangemang som vi fick syn på, siffran är nog betydligt högre… RNM har kunnat vara en samlad röst för ett fält som tidigare saknat just detta, vi har kunnat lyfta blicken för att på ett strukturellt plan diskutera frågor som rör den nya musiken. Självklart har vi inte kunnat täcka allt, men vi har försökt att i alla fall ge en så samlad och fullständig bild som möjligt och därigenom verka för det här fantastiska och mångfacetterade fältet som är ny musik.

Alla projekt och satsningar har naturligtvis inte fallit lika väl ut. En del idéer har fungerat alldeles utmärkt i teorin men mindre bra i praktiken. En del idéer har fallit bort längs vägen för att de inte längre var relevanta för utövarna. RNM har hela tiden försökt anpassa sig efter de behov som uttrycks av fältets aktörer, vare sig det handlar om arrangörer, intresseorganisationer eller enskilda utövare, dock alltid med samma utgångspunkt: allt som RNM stöttar måste gynna fler än en aktör och aktörerna själva måste vara med och arbeta fram projektet eller satsningen, och alltid med tanken att projektet ska knoppas av och tas vidare av den eller de initierande parterna. Syftet har hela tiden varit att både arbeta för och med fältet.

Fortsatt finansiering – från dialog till tystnad
De medel som beviljades 2013 var treåriga medel. Det fanns hela tiden en inbyggd bortre gräns, där RNM skulle behöva hitta ny finansiering för att ta vidare arbetet efter 2016. Våren 2015 görs därför en första ansökan vad gäller Kulturstrategiskt utvecklingsstöd till Västra Götalandsregionen. Ansökan avslogs med motiveringen ”Det är en viktig uppgift att stärka den nya musiken där regionen ligger i framkant nationellt. RNM beskriver hur detta arbete kan utföras. Dock är det inte motiverat att i nuläget etablera en ny plattform för detta ändamål. Flera regionala aktörer har redan ett ansvar att samordna denna typ av verksamhet”. Vilka regionala aktörer som åsyftades gavs det inget svar på. Som skäl angavs senare även att avslaget hade sin grund i att det just då fanns ”ont om pengar i KSU-potten”. Fair enough.

Under våren 2016 görs så en ny ansökan om Kulturstrategiskt utvecklingsstöd. Sen väntar vi, och hoppas. Och så, den 16 september händer någonting. Det kommer ett brev till GAC, som alltså fungerar som projekthotell för RNM, med ett förordat avslag på RNMs ansökan. Här skriver man bland annat att ”Även om RNM:s satsning är välbehövlig och relevant är det flera andra aktörer, bl a, Kultur i väst som arbetar med liknande satsningar. Dessutom arbetar de andra aktörerna på ett bredare och mer genreövergripande sätt”. Koncernavdelningen Kultur skickar ganska omgående dock ut ett förtydligande i form av en formell ursäkt och skriver ”Beskedet är felaktigt och beror på ett misstag i handhavandet av ansökningsdatabasen vilket jag djupt beklagar”, undertecknat Staffan Rydén, Kulturchef.

Ett eventuellt avslag oroar oss naturligtvis, och vi vill då självklart få till en dialog med berörd handläggare. Under några dagar, mellan den 16-19 september, skickas ett antal mail där vi från RNMs sida försöker få svar på vem det faktiskt är som har hand om och bereder vårt ärende. En ”dialog” som inte gav några svar och som signalerade en total motvilja kring dialog. De ”svar” som kom från Koncernavdelningen kultur såg alla i princip ut enligt följande: ”som jag tidigare skrev är ärendet fortfarande under beredning och det du fått läsa, av misstag, är ett arbetsmaterial. När kulturchefen tagit ställning till tjänstemannagruppens förslag kommer detta bli offentligt. Då är du välkommen att kommentera förslaget till kulturnämnden”.

Eftersom allt tyder på att ansökan kommer att avslås inleder vi nu samtal med aktörer inom fältet för att få deras syn på RNMs vara eller inte vara, vilken bild man har av vad som görs och vad som inte görs. Bilden som målas upp är entydig: de aktörer regionen anger som ska ha ansvar för att driva de här frågorna – Kultur i Väst, MCV och GAC – kommer visserligen att i en bredare mening arbeta med den nya musiken, men det är inte ett prioriterat område och de satsningar som eventuellt kommer att göras är enstaka projekt och satsningar. Och från fältets aktörer är det lika entydigt: RNM behövs, arbetet har gjort skillnad och har inneburit reella förbättringar för fältet i stort. RNM har kunnat vara den samlade rösten och resursen.

Avslag och en möjlig öppning
Den 21 oktober läggs det korrekta tjänsteutlåtandet ut på Västra Götalandsregionens hemsida. Avslag, som väntat. Nämndens beslut ska tas på Kulturnämndens möte den 27 oktober. Eftersom vi nu haft samtal med aktörer inom fältet sänder vi in en skrivelse till kulturchefen Staffan Rydén. Ännu en gång efterfrågar vi dialog. Svar uteblir. Den 25 oktober skickar vi så samma skrivelse till politikerna i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Och nu händer någonting. Kulturnämndens ordförande Conny Brännberg tar kontakt med oss och öppnar upp för en tätare dialog med fältet i regionen. Lördagen den 12 november läggs så det slutgiltiga protokollet ut på regionens hemsida. Ansökan avslås.

Talande tystnad?
Det här är en lång utläggning, med många datum och turer och vi är medvetna om att det kan verka rörigt. Men detta är för att illustrera den process vi har tvingats genomgå i våra försök att föra en dialog med Koncernavdelningen kultur. Försök som har resulterat i noll och intet. Det vi frågar oss nu är varför man inte vill ha en dialog kring de här frågorna? Varför fjärmar man sig från det fält som man har uppdrag att stötta? Instanser som Göteborgs Stad och Kulturrådet välkomnar dialogen med fältet, varför gör man inte längre detta från regionens håll? Där det tidigare fanns en öppen dörr möts vi nu av en massiv tystnad.

Framtiden
Kanske finns det en öppen dörr till regionens kulturpolitiker att föra dialogen vidare , något vi välkomnar och ser fram mot. Tyvärr ändrar detta inte på det faktum att den sista februari 2017 går RNM i graven, i alla fall i sin nuvarande form. Från och med då får alla ni aktörer inom den nya musiken i Västra Götaland vända er till Kultur i Väst, MCV och GAC vad gäller stöd, satsningar och synlighet för den nya musiken. Och vi vill verkligen uppmana er att faktiskt göra detta. Ställ krav och ställ frågan om vem som nu ska ta det samlade greppet om det här fältet.

Vi hade hoppats att RNM skulle kunna arbeta långsiktigt och inte bara bli en i raden av riktade satsningar. Så blev det inte, och vi kan bara beklaga detta.

Hälsningar

/RNM

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top