Tidigare projekt

Projekten som presenteras här genomförs med stöd av RNM, men projekten och idéerna i sig kommer från er musiker, tonsättare, arrangörer och ensembler verksamma i Västsverige. Projekten blir till utifrån önskemål och behov inom befintliga verksamheter och strukturer, de uppstår ur ett behov av förändring och nytänkande inom fältet. Det står vem som helst fritt att komma med idéer, problemformuleringar och projektförslag till RNM. Arbetsgruppen avgör sedan vilka projekt som kan vidareutvecklas och stödjas och arbetsprocessen leds av minst en av medlemmarna i arbetsgruppen.

Här kan du läsa om avslutade projekt.

 • Kartläggning av aktörerna inom den nya musiken i Västra Götaland

  En tanke som funnits med oss sedan förprojekteringen av RNM har handlat om vikten av och behovet av att diskutera frågor gällande kulturpolitikens påverkan, utövarnas förutsättningar att verka inom sitt område och publikens förutsättningar att ta till sig ny musik.

  Den nya musikens aktörer verkar inom ett splittrat och många gånger svårdefinierbart fält. Dels handlar det om de olika konstnärliga uttrycken. Begreppet ny musik täcker stora konstnärliga områden och är inte i sig en specifik genre. Uttryck som nutida konstmusik samsas med elektroakustisk musik, improvisationsmusik med noterad kammarmusik. Men svårigheterna vad gäller avgränsningar har även praktiska orsaker. Många gånger saknas t ex fasta scener, och fältets arrangörer hänvisas därmed till en nomadisk existens där arrangemang genomförs på tillfälliga scener, mer eller mindre lämpade för ändamålet. Eftersom det saknas fasta scener, saknas det ofta teknisk utrustning, upparbetade marknadsföringskanaler mm. Detta sammantaget gör att mycket av verksamheten blir beroende av goodwill och en låneekonomi där många aktörer dessutom verkar mer eller mindre ideellt

  Vi behöver visa hur fältet ser ut för bidragsgivare, myndigheter och politiker. Vilka är de och vad är det som driver dem? Hur mycket ideellt arbete görs, och hur många är det egentligen som arbetar inom fältet? På vilka orter och på vilka scener finns de? Hur ser publiken ut och hur når man dem? Hur ser finansieringen ut nu, hur har den sett ut historiskt sett och vilka utmaningar står man inför just nu?

  Många aktörer uttrycker att det finns en bristande kunskap och förståelse från både politiker och tjänstemän kring hur fältet ser ut och under vilka förutsättningar, både ekonomiska och praktiska, som aktörerna verkar. Vad RNM vill göra är att ta fram material som fungerar som underlag för dialog både mellan de enskilda aktörerna och med våra politiker och tjänstemän.

  Vi har anlitat Nätverkstan i Göteborg för att genomföra en kartläggning som syftar till att synliggöra området och dess publik samt under vilka förutsättningar utövarna verkar. Nätverkstans arbete går ut på att intervjua ett antal utövare och aktörer, göra en jämförelse med Region Skåne samt titta på den nationella strukturen vad gäller stöd. Kartläggningen presenteras i februari 2017.

  Rapporten med titeln ”Mellan noise och notställ” kan laddas ned här.

  RNM-part: Nils Wiklander
  Fokusområde: Publikutveckling

 • Konstnärsnämndens Internationella Musikresidens

  Residens för komponister och musik- och ljudkonstnärer i Göteborg.

  Konstnärsnämndens Internationella Musikresidens (KIM) syftar till att skapa, utveckla och fördjupa komponisters kontakter med utländska institutioner, enskilda professionella företrädare som exempelvis agenter, producenter och kritiker, med kollegor, publik och marknader och därigenom bidra till konstnärlig fördjupning och förbättrade arbets- och inkomstmöjligheter. Målsättningen är att stärka konstnärers egna nätverk och möjligheter att skapa egna hållbara internationella kontakter.

  2013 genomfördes ett kortare residens i Göteborg, då två internationella tonsättare, Lotte Anker från Danmark och Andrea Belfi från Italien, gästade musiklivet i Göteborg i samband med GAS-festivalen. Från lärdomarna av detta har ett ramverk för ett urbant residens utformats av en arbetsgrupp bestående av Leif Karlsson, musikkonsulent Kultur i Väst, Malin Enberg, projektledare Producentbyrån, Dag Rosenqvist, projektkoordinator Producentbyrån, Staffan Svensson, projektledare Göteborg Artist Center, Lindha Kallerdahl, pedagog och musiker samt Jesper Norda, ljudkonstnär.

  Under hösten 2015 hölls möten med 11 lokala aktörer, allt från enskilda utövare till arrangörsföreningar, representanter för replokalskluster, inspelningsstudios och ensembler. Syftet var att kartlägga förutsättningar och intressen för olika typer av värdskap, samt diskutera möjligheter och önskemål.

  Hösten/vintern 2016 kommer under en veckas tid den första residensperioden att inledas, följt av två veckors vistelse våren 2017. De konstnärer som då besöker Göteborg är den japanska elektronikamusikern Kyoka och den fransk-libanesiska saxofonisten Christine Abdelnour. Värdar för residenskonstnärerna är Kulturföreningen Bunkern och Göteborg Wind Orchestra i Kronhuset och urvalet vad gäller konstnärer har gjorts med input från slagverkaren Mårten Magnefors och musikern och tonsättaren Lisa Nordström.

  Inga krav ställs på att presentera färdiga verk i anslutning till eller som ett resultat av en residensperiod. Men då interaktion med det lokala kulturlivet är eftersträvansvärt är det önskvärt att den gästande konstnären t.ex. ger work-in-progresspresentationer eller deltar i offentliga samtal och diskussioner kring den konstnärliga processen.

  Konstnärsnämndens Internationella Musikresidens är ett samarbete mellan Konstnärsnämnden och Västra Götalandsregionen. Kultur i Väst står för det formella värdskapet under residensperioderna och residenset genomförs i samarbete med RNM och lokala värdar samt koordineras av Producentbyrån. Beslut gällande val av gästande konstnärer tas av Konstnärsnämnden.

  RNM part: Staffan Svensson
  Fokusområde: Konstartsutveckling, Internationalisering

  Foto: Alberto Novelli

 • Klangbotten

  Klangbotten är ett projekt som vill undersöka gränslandet mellan det traditionella konsertformatet och installationskonsten. Berlinbaserade Hanna Hartman och Lene Grenager från Norge har bjudits in för att undersöka det här gränslandet och för att i dialog med fyra regionala konstinstitutioner se på hur det kan beredas en större och mer självklar plats för den ljudande konsten i en traditionell konsthallskontext.

  ”Den samtida musiken söker, precis som andra performativa uttryck (dans, performance, teater), en större närhet till publiken genom framträdanden i andra konsertformat än de traditionella. Där formen inte behöver vara en tidslinje med en tydlig början och slut och där publikens plats inte är given. Den söker sig bort från de traditionella konsertlokalerna med en upphöjd scen där musikerna är strålkastarbelysta och publiken på betryggande avstånd, där för att beundra och befästa hierarkin mellan den som vet och den som inte vet.” Elsbeth Bergh, projektledare Klangbotten

  Bakgrunden till projektet Klangbotten var en inbjudan från Elsbeth Bergh/Levande Musik till ett antal större och mindre konstinstitutioner, arrangörsföreningar och konstnärskollektiv i Västra Götaland. Syftet var att initiera ett regionalt nätverk där den samtida konstmusiken tillsammans med bildkonsten och andra konstnärliga uttryck kan hitta nya kontaktytor och infallsvinklar. Tanken är att, förutom utveckling av konstarterna, skapa utrymme för samtal om konsten, samarbeten kring konstnärsresidens och pedagogiska projekt. För att de olika noderna i nätverket ska lära känna varandra planeras även samarbeten i konstnärliga projekt med gemensamma beslutsprocesser vad gäller storlek på projekt och val av konstnärer.

  I ett första delprojekt bjöds ensemblen Syntjuntan in för att med sina lekfulla metoder tillverka syntar tillsammans med ungdomar i regionen. Samarbetsparterna var Gerlesborgsskolan och Akvarellmuseet med omgivande fritidsgårdar samt Frilagret i Göteborg. Några workshopdagar på varje ställe avslutades med konserter för allmänheten.

  Inom ramen för det andra delprojektet har fyra aktörer i regionen – Borås och Skövde Konstmuseer, Konstnärskollektivet Not Quite och Gerlesborgsskolan – valt att samarbeta med konstnärerna Hanna Hartman och Lene Grenager. Hartman och Grenager representerar två olika riktningar inom den nutida konstmusiken: Hartman arbetar med amplified objects (vardagsobjekt eller speciellt konturerade objekt som förstärks med t.ex. kontaktmikrofoner) medan Grenager arbetar i huvudsak med akustisk musik och mer konventionella instrument. Ambitionen är att de två ska skapa verk som kan dröja sig kvar i rummet efter att en eventuell livekonsert framförts. På så sätt landar projektet i gränslandet mellan konsertsituationen och samtidskonsthallarnas utställningsformat. De första konsertinstallationerna presenteras i perioden augusti till september 2016.

  Projektledare för Klangbotten är Elsbeth Bergh/Levande Musik och projektet genomförs med stöd av Statens Musikverk, Kulturrådet och Västra Götalandsregionen. RNM fungerar som bollplank och samtalspartner, men har även stöttat projektet i inledningsfasen.

  Program för Klangbotten hösten 2016 hittar ni här:

  RNM part: Nils Wiklander
  Fokusområde: Konstartsutveckling, Publikutveckling

  Foto: Peter Gannuschkin (downtownmusic.net) / Harald Solberg

 • Inclusive Creativity Sweden

  Inclusive Creativity Sweden: The impact of creative technology in performing arts är ett öppet och kostnadsfritt symposium som äger rum på GöteborgsOperan den 28 april kl. 12:45 – 17:00. Symposiet är ett led i Share Musics arbete inom ”arts technology” och musikteknologi där RNM är en samarbetspart.

  Inledningsvis stöttade RNM, under paraplybegreppet In:fluence, genomförandet av tre workshops under vintern/våren 2014 i Vänersborg, Göteborg och Stockholm. Där fanns möjligheter att pröva på olika former av ny teknik för konstnärliga uttryck. I samband med den sistnämnda workshopen skapades också grundstommen till In:fluence-ensemblen.

  Den andra fasen innebar en intensiv period av repetitioner av verket Mondgewächse. Arbetet med Mondgewächse utgjorde ett unikt samarbete mellan tonsättaren Patricia Alessandrini, Gageego! och In:fluence-ensemblen, ett projekt där nutida kammarmusik och modern teknologi möttes och utmanade till nya uttryck då konstutövare med olika förutsättningar spelade samman. Premiären ägde rum på Göteborgs Konserthus den 19 oktober 2014. I detta projekt medverkade också Interaktiva Institutet med kreativa lösningar, exempelvis med sensorer som känner av rörelser och skapar klanger och visuella projektioner.

  Den tredje fasen i projektet – och den nu aktuella – fokuserar på kunskapsöverföring, spridning av erfarenhet och nätverkande. Inclusive Creativity Sweden är ett symposium vars centrala tema är hur innovativ teknologi kan påverka det konstnärliga arbetet för tonsättare och musiker med olika funktionsförmågor. Med symposiet vill Share Music också starta en plattform för kunskapsutbyte med ett svenskt perspektiv. Nationella och internationella konstnärer, forskare och branschfolk som arbetar inom det innovativa området är inbjudna att delta och bidra till symposiet.

  Inclusive Creativity Sweden: The impact of creative technology in performing arts äger rum på GöteborgsOperan den 28 april kl. 12:45 – 17:00. Under symposiet medverkar bland annat Frank Lyons, professor och chef på Arts & Humanities Research Institute, University of Ulster på Nordirland; Gawain Hewitt, musiker, ljudkonstnär och pedagog. Associate National Manager: Research & Development vid Drake Music i Storbritannien; Jesper Nordin, tonsättare och uppfinnare av iOS-appen Gestrument från Sverige; Jonas Kjellberg, tonsättare och mjukvaruutvecklare från Sverige; Lizbeth Goodman, professor, ordförande för Creative Technology Innovation/Professor of Inclusive Design For Education och grundare av SMARTlab, Ireland; Peter Larsson, politiker, musiker och medlem av In:fluence-ensemblen från Sverige; Sophia Alexandersson, verksamhetsledare/konstnärlig ledare, Share Music Sweden, Sverige; Victor Gama, tonsättare som designar instrument för samtida musik från Angola/Portugal.

  Observera att symposiet genomförs på engelska och att du måste anmäla dig i förväg!
  Mer information och anmälan hittar du här.

  Arrangemanget sker i samarbete med RNM, Kultur i Väst och University of Ulster, Nordirland. Med stöd av Kulturrådet och GöteborgsOperan.

  RNM part: Nils Wiklander
  Fokusområde: Konstartsutveckling, Strukturer och resurser

 • Portfolio 3.0

  I juni 2014 lanserade vi RNMs onlineportfolio med 18 stycken musiker och ensembler från Västsverige verksamma inom musik- och ljudkonst och i april 2015 gjordes en utökning med 5 personer med tonvikt på ljudkonsten. Portfolion är ett led i RNMs internationella satsning för att lyfta fram och stärka framstående utövare och deras produktioner inom musik- och ljudkonst.

  Portfolion togs fram i samarbete med Kultur i Väst för synliggörande och marknadsföring av framstående västsvenska musiker, ensembler och tonsättare internationellt på festivaler och mässor. Under 2014 och 2015 har portfolion bland annat lyfts fram på ISPA i New York, på festivalerna Ultima – Oslo Contemporary Music Festival i Oslo, Huddersfield Contemporary Music Festival i England, under Wundergrund/G((o))ng Tomorrow i Köpenhamn, på Festspillene i Bergen, Gaida i Vilnius, Ultraschall och Transmediale/CTM i Berlin och på SPOR i Århus. RNM har även på olika andra sätt uppmärksammat de aktörer som ingår i portfolion.

  Under våren 2016 görs en ny utlysning och i samband med detta görs även ett nytt urval av ett antal referenspersoner från det fria musiklivet i Västra Götalandsregionen samt ett antal externa aktörer. Den uppdaterade versionen av portfolion presenteras den 29 april 2016!

  Ansökan görs via mail till info@rnm.nu. Sista anmälningsdag är 4 mars. För att kunna komma med i portfolion ska aktörerna huvudsakligen vara hemmavarande i Västsverige. Ansökan ska innehålla material i form av engelsk biografi, högupplöst pressbild, länkar till ljud- och filmmaterial och länkar till officiell hemsida, kontaktuppgifter samt övriga relevanta länkar. För exempel se här.

  Insamling till portfolion sker även via ett flertal referenspersoner och det slutgiltiga urvalet görs i samarbete mellan RNM, referenspersoner från det fria kulturlivet i Västra Götaland samt ett antal externa aktörer. Urvalet ska fokusera på konstnärlig kvalitet samt verka för att balansera mellan perspektiv som genus, ålder och olika musikaliska uttryck.

  Ansökan är nu stängd och 2016 års uppdatering av portfolion lanseras den 29 april!

  RNM part: Lina Järnegard och Lisa Nordström
  Fokusområde: Internationalisering

 • Kultur för alla?

  Kultur för alla?
  – Om tillgänglighet, interaktion och integritet.

  Vad kan vi göra för att fler ska ta del av och delta i det offentligt finansierade kulturlivet? Hur kan vi göra kulturen mer tillgänglig? Det är huvudfrågorna i konferensen Kultur för alla? som arrangeras den 12 – 13 november på Auktionsverkets Kulturarena i Göteborg.

  Kultur för alla? är en fristående fortsättning på konferensen Publikutveckling från A till Ö som ägde rum i Göteborg i november 2014. Under årets konferens ligger fokus på en av många vägar till ökad tillgänglighet och vidgat deltagande – nämligen digitalisering.

  Vi lever i en värld där allt mer formas av, består av och byts ut mot datorer och digitalisering. Film och musik streamas och laddas ner, lagligt som olagligt. Genom Folkets Hus & Parker kan du se opera från Metropolitan Opera i New York och Kungliga Operan i Stockholm och via Google Play kan du läsa miljontals böcker gratis.

  Digitalisering är ett av många sätt att göra kulturen mer tillgänglig. I grund och botten är det en fråga om demokrati, där utgångspunkten varit att digitaliseringen ska ge fler människor tillgång till ett större utbud av konst och kultur, till kunskap och lärande.

  Men det kan vara lätt att gå vilse i den digitala djungeln, som kantas av både etiska och juridiska snårigheter. Att tro att digitalt är lösningen på våra problem och önskningar är att göra det alldeles för enkelt för sig. För självklart krävs det mänsklig närvaro, nu kanske mer än någonsin. Vi står med en fot i framtiden och en i historien och frågan är hur vi tar oss framåt på bästa sätt? Hur kan kulturen bli tillgänglig för fler? Hur kan vi använda oss av alla de hjälpmedel och lösningar som finns, digitala som analoga? Vilka kommunikationsvägar är det just jag behöver i min verksamhet? Hur ska vi kunna välja, när vi ibland inte ens förstår alternativen?

  På konferensen kommer du att få möta gäster som berättar om olika sätt att hantera vår digitala samtid. De kommer från Sverige och övriga Europa, men alla har olika kulturyttringar som sin utgångspunkt. Under dessa dagar kommer vi att gå från inspiration och strategiska processer till konkreta verktyg och det gör absolut ingenting om man tycker att digitala lösningar är toppen och självklara eller botten och svårbegripliga. Det konferensen handlar om i grund och botten är hur vi kan göra kulturen tillgänglig för många fler.

  Program
  Torsdag 12 november
  11:30 – 12:00 Registrering

  12:00 – 13:00 Lunch

  13:00 – 13:15 Moderator Niels Righolt, verksamhetsledare för CKI – Center for Kunst & Interkultur i Köpenhamn, hälsar välkommen och ger en kortare introduktion till konferensen.

  13:15 – 14:15 Oliver Mantell, chef för The Audience Agency i Manchester berättar om arbetet på agenturen samt presenterar och reflekterar över det digitala verktyget The Audience Finder, som har tagits fram för att sammanställa och jämföra målgruppsdata från konstorganisationer över hela England.

  14:15 – 14:45 Statistik som verklighet? Ett samtal där Oliver Mantell och Frida Röhl, konstnärlig ledare på Folkteatern i Göteborg, diskuterar utifrån olika perspektiv hur vi kan använda oss av digitalisering och statistik för att nå en verklig förändring. Kan nya verktyg kring data och statistik leda till bättre beslut, eller leder det bara till att man satsar på säkra kort? Och hur mycket påverkas egentligen det konstnärliga innehållet av statistik och data?

  14:45 – 15:15 Kaffe

  15:15 – 16:15 Gunno Sandahl, chef för Film- och Liveavdelningen på Folkets Hus och Parker, berättar om projektet Exhibition on Screen och om hur Folkets Hus och Parker arbetar med publiken både lokalt och vad gäller i valet av utbud.

  16:15 – 16:45 Kristin Danielsen, bibliotekschef på Deichmanske Bibliotek i Oslo, medverkar med ett förinspelat inslag där hon, utifrån ett postdigitalt perspektiv, diskuterar konstens inneboende värde, dess sociala funktioner och kulturlivet som idéernas födelseplats.

  16:45 – 17:00 Moderator Niels Righolt summerar och avrundar dagen.

  Fredag 13 november
  9:00 – 9:30 Registrering

  9:30 – 10:45 Christian Payne från Storbritannien är specialiserad på kreativ teknologi, multimediaskapande och dokumentation genom sociala medier. Under förmiddagen håller Christian den workshopinspirerade presentationen Five step digital strategy som går ut på att med enkla medel hjälpa de medverkande att själva formulera en digital strategi med utgångspunkt i den egna verksamheten.

  10:45 – 11:15 Kaffe

  11:15 – 12:30 Christian Payne Five step digital strategy fortsätter

  12:30 – 14:00 Lunch

  14:00 – 15:00 Lise Korsgaard kommunikationschef på Statens Museum for Kunst (SMK) i Köpenhamn. SMK har sedan 2008 arbetat med ambitionen att bli ett ledande museum inom digital spridning. Lise berättar om det här arbetet, var i processen de befinner sig nu, vilka motgångar och medgångar de har stött på och vart de är på väg.

  15:00 – 15:30 Kaffe

  15:30 – 15:45 Henrik Martén, verksamhetsledare för Centrum för Publikutveckling, Kultur i Väst. ”It’s not a crisis, it’s a transition” – Samhällsstrukturerna befinner sig under starkt förändringstryck, inifrån och utifrån. Kan kulturen genom sina arbetsformer och värderingar bidra till en kreativ omställning till ett socialt hållbart samhälle? Kan ett centrum för publikutveckling bidra till förnyelse av kulturlivet och det vidgade deltagandets praktik?

  15:45 – 16:15 Henrik Martén, Lise Korsgaard och Niels Righolt diskuterar vidare kring vikten av att arbeta med publikfrågor utifrån ett svenskt, nordiskt och europeiskt perspektiv. Varför skapar man t.ex. ett centrum för publikutveckling? På vilka grunder bör man bygga ett sådant centrum och vad är ambitionen? Vad hoppas man uppnå med digitalisering, hur skapar vi en hållbar och progressiv interkulturell dialog och hur kan konsten och kulturen tillgängliggöras för fler, både i digital och analog form?

  16:15 – 16:30 Moderator Niels Righolt summerar konferensen.

  RNM part: Nils Wiklander
  Fokusområde: Publikutveckling

 • 24kvm

  24kvm är en satsning på den elektroakustiska musiken i Göteborg. Idén är att skapa en transdisciplinär studio i Carnegie gamla sockerbruk i Klippan. Studion ska fungera som en fysisk plats där konstnärer kan samlas kring den nutida musiken för att både inspirera varandra, men även för att utveckla nya tankar och idéer som går utanför den egna konstformen.

  Tanken är att skapa den fasta mötesplatsen, som på sikt ska innehålla ett antal arbetsplatser, där man som konstnär på daglig basis möter andra konstnärer i ett gemensamt utvecklingsarbete. Resurserna utgörs inte enbart av arbetsplatserna, utan även av teknisk utrustning samt tillgång till en försökshall för presentationer och organiserade samtal som regelbundet samlar de deltagande konstnärerna.

  Projektet skapas utifrån de kreativa resurser, som redan idag finns i Sockerbruket – i första hand 3:e Våningen – med etablerad dansscen, utställningshall och gränsöverskridande elektroakustiska arrangemang, Elektron – ett välrenommerat internationellt företag, som utvecklar synthezisers, trummaskiner och andra elektroniska gränssnitt inom musikområdet. Ideofon – ett företag som uppfinner nya instrument för styrning av elektroakustisk musik. Ideofon arbetar också redan idag med kurser för Konstnärernas Kollektiv-Verkstad.

  Ambitionen är att man utifrån denna specifika plats ska kunna erbjuda intresserade konstnärer – musiker, kompositörer, dansare, koreografer, bild- och videokonstnärer och arkitekter ett rum för gemensamma projekt. Platsen ska även fungera som ett forum där konstnärerna och konsten får möta publiken såväl i form av work-in-progressarrangemang som för de färdiga konstnärliga verken och koncepten.

  Verksamheten leds av Dan Henriksson från Ideofon och ljudkonstnären David Sabel.
  24kvm är avknoppat från RNM från och med årsskiftet 2016/2017.

  RNM part: Gun Lund
  Fokusområde: Strukturer och Resurser, Konstartsutveckling

 • Arrangörer i samverkan

  Projektet Arrangörer i samverkan startades utifrån önskemål från ett antal arrangörsföreningar i Göteborg och målet är att hitta strukturer för samverkan som i förlängningen stärker aktörerna.

  Projektet fungerar som en flexibel och föränderlig arbetsgrupp och fångar upp de initiativ och behov som föreningarna uppvisar. Den fungerar som ett sammanhang där alla föreningar kan komma till tals, där nya och gamla problemområden diskuteras och där samtal och idéer frodas. Allt för att stärka de positiva krafter som föreningarna utgör och som utvecklar klimatet för den samtida musiken i Göteborg med omnejd. Projektet syftar även till att initiera nya bikupor och projekt som är relevanta för RNMs intressenter.

  Projektet är starkt knutet till RNMs projekt Scen- och Resurspool då det är viktigt att föreningarna är aktiva i utformningen av denna pool eftersom den till stora delar är till för att underlätta deras arbete. RNM har även tagit fram en intern kalender som föreningarna kan använda i sin planering för att både undvika krockar och för att på ett tidigt stadium kunna skapa samverkan mellan sina olika arrangemang. Andra delprojekt realiseras under 2016 i form av samverkan kring gemensam marknadsföring. Som ett led i detta arbetar RNM med att formge den gemensamma marknadsföringen.

  Ny Musik Göteborg
  2017 innebär även en ny upplaga av Ny Musik Göteborg, en gemensam folder för arrangörerna med höstens program. Programmet i sin helhet hittar du här:

  De deltagande är olika lokala arrangörer och deras representanter varierar. Medverkande arrangörer är Atalante, Brötz, Entra, Geiger, Göteborg Art Sounds, Levande Musik, 24kvm och 3:e Våningen.

  RNM part: Lina Järnegard
  Fokusområde: Strukturer och Resurser

 • Portfolio 2.0

  I juni 2014 lanserade vi RNM:s onlineportfolio. Syftet med portfolion är att, i samarbete med Kultur i Väst, stärka och synliggöra den västsvenska samtida musiken och ljudkonsten internationellt och att den ska fungera som marknadsföring av västsvenska musiker, ensembler och tonsättare på festivaler och mässor, både i Sverige och internationellt. Urvalet till portfolion ska fokusera på konstnärlig kvalitet samt verka för att balansera mellan perspektiv som genus, ålder och musikaliska uttryck och ska årligen uppdateras och utvecklas.

  Under 2014 och 2015 har portfolion, med hjälp av aktörer från Kultur i Väst, RNM och ett antal aktörer ur portfolion, bland annat lyfts fram under ett showcase på Svenska Ambassaden i Berlin, när Kulturrådet presenterade en del av det turkiska musiklivet i Istanbul, på ISPA i New York och på festivalerna Ultima – Oslo Contemporary Music Festival i Oslo, Huddersfield Contemporary Music Festival i England, under Wundergrund i Köpenhamn och i samband med detta även för representanter för Århusbaserade festivalen SPOR samt på festivalerna Ultraschall och Transmediale i Berlin. RNM har även på olika sätt uppmärksammat de aktörer som ingår i portfolion.

  Under våren 2015 görs en ny utlysning och i samband med detta görs även ett nytt urval av ett antal referenspersoner från det fria musiklivet i Västra Götalandsregionen samt ett antal externa aktörer. Den uppdaterade versionen av portfolion presenteras den 30 april 2015!

  Ansökan görs via mail till info@rnm.nu. Sista anmälningsdag är 3 mars. Ansökan ska innehålla material i form av engelsk biografi, pressbild, länkar till ljud- och filmmaterial och länkar till officiell hemsida samt övriga relevanta länkar.Urvalet ska fokusera på konstnärlig kvalitet samt verka för att balansera mellan perspektiv som genus, ålder och olika musikaliska uttryck. Aktörerna ska huvudsakligen vara hemmavarande i Västsverige. Arbetsgruppen för projektet består av representanter från RNM, Kultur i Väst, Producentbyrån samt från det fria musiklivet. Urvalet görs i samarbete med referenspersoner från det fria kulturlivet i Västra Götaland samt ett antal externa aktörer.

  RNM part: Lina Järnegard och Staffan Svensson
  Fokusområde: Internationalisering

 • Scen- och resurspool

  Satsningen på en gemensam scen- och resurspool syftar till att göra det enklare för utövare och arrangörer inom fältet samtida musik- och ljudkonst att ordna konserter på olika fasta musikscener i Göteborg. Projektet syftar till en samordning av befintliga resurser i form av lokaler, teknik, utrustning etc samt att samarbeta kring gemensamma informationskanaler.

  Den här satsningen riktar sig främst till professionella arrangörer och utövare inom fältet som saknar en fast scen. Tanken är bl.a. att kartlägga och katalogisera såväl institutioner som fria scener som har offentligt stöd och där tillgänglighet och resurser finns för att arrangera externa produktioner. På det här viset skapas ett effektivare sätt att utnyttja de medel som det allmänna redan ställer till förfogande.

  För att hantera det här arbetet tillsatte RNM våren 2015 en koordinatorstjänst. Uppdraget gick till slagverkaren Ebba Westerberg och arbetet innebär att scanna av och utveckla en pool av tillgängliga scener och andra resurser i Göteborg och göra dessa tillgängliga för musikarrangörer och utövare inom samtida musikkonst. Under 2015 och 2016 genomfördes ett antal samtal med aktörer i Göteborg och RNM tittar på hur det här materialet kan tillgängliggöras på bästa sätt.

  RNMs koordinator ska fungera som en samlad resurs för nätverk och kontakter vad gäller scener, utrustning och personell kompetens. Koordinatorn är inte en tillgänglig producent, men kan bistå med kontakter och nätverk vad gäller olika behov inför ett arrangemang. Det kan handla om frågor som var man kan hyra eller låna instrument och teknisk utrustning, vilka scener som skulle kunna fungera för ett specifikt arrangemang och om att förmedla nödvändiga kontakter.

  RNM part: Staffan Svensson
  Fokusområde: Strukturer och Resurser

Scroll to top